Adatvédelmi irányelvek

VIWA Product Europa Korlátolt Felelősségű Társaság

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ hatályos: 2018. május 20. napjától

1.    BEVEZETÉS

A VIWA Product Europa Korlátolt Felelősségű Társaság (1064 Budapest, Szondi utca 51. 8. em. 1.), a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. E személyes adatokat kizárólag az adatkezelés céljának megfelelően, az ahhoz szükséges mértékben, módon és ideig, a jogszabályi előírásokkal – különös tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) -összhangban kezeli.

A VIWA Product Europa  Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.viwa.eu/hu oldalon a Segítség oldalokon az Adatvédelem menüpont alatt.

A VIWA Product Europa  Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A VIWA Product Europa  Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A VIWA Product Europa  Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A VIWA Product Europa  Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

2.    A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A VIWA Product Europa  Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk a VIWA Product Europa  Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A VIWA Product Europa  Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • évi XC. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
 • évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.).

Fogalom meghatározások

Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;

azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja:

VIWA Product Europa Korlátolt Felelősségű Társaság (1064 Budapest, Szondi utca 51. 8. em. 1.),

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek összessége, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Felhasználó: az a természetes személy, aki regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi szabályzatban felsorolt adatait.

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Rendszer: az Adatkezelők és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

Harmadik fél: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

KAPCSOLATFELVÉTEL A VIWA-VAL

A VIWA PRODUCT EUROPA  KFT. ÜGYFÉLLEVELEZÉSE viwa.eu/HU

Az adatkezelés célja:

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a viwa.eu/hu weboldal „Kapcsolat” menüpontjában található elérhetőségek valamelyikén léphet kapcsolatba az adatkezelővel, ahová elküldheti véleményét, tapasztalatait, kérdéseit, valamint panaszokat fogalmazhat meg, vagy egyéb tartalmú üzenetet küldhet.

Az üzenetküldő felületen Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelő kizárólag az Ön által beküldött üzenet megválaszolása, panasz esetén a panasz rögzítése, kivizsgálása, megválaszolása, valamint az ehhez szükséges kapcsolattartás céljából használja fel.

Az Ön által az üzenetküldő felületen megadott személyes adatokat marketing célra nem használjuk fel és e célból más, külső cégnek sem adjuk át.

A kezelt személyes adatok köre:

Az üzenetküldő felületen megadott személyes adatok, azaz:

– név;

– e-mail cím;

– üzenet címzettje;

– az üzenet tartalma;

– egyéb, az üzenetben közölt személyes adat.

Az üzenethez kapcsolódóan a fentieken kívül rögzítésre kerül az üzenet beérkezésének időpontja.

Az üzenet elküldéséhez a név, e-mail cím, üzenet címzettje, illetve az üzenet szövegének megadása

kötelező, amennyiben ezek közül valamelyik mezőt nem tölti ki, úgy a rendszer az üzenetet nem tudja

elküldeni részünkre.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

Panasz esetén az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása,

illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A. § (7) bekezdése.

Ön a hozzájárulását az üzenetküldő felületen a vonatkozó mező bejelölésével adhatja meg.

Az adatkezelés időtartama:

A kezelt személyes adatokat az adatkezelés céljának megszűnését, azaz az üzenet megválaszolását

követően haladéktalanul töröljük.

Panasz bejelentése esetén a panaszról felvett jegyzőkönyv és a panaszra adott válasz másolati példányát a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése szerint 5 (öt) évig megőrizzük.

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.

KÓSTOLTATÁS

A VIWA megbízott ügynöksége útján termékkóstoltatásokat szervez. Az események dokumentálása, a helyszín és körülmények megörökítése (pl. oktatás vagy későbbi szervezés miatt), a szervezők munkája eredményének ellenőrzése céljából fényképek készülhetnek.
EGYÉB NYEREMÉNYJÁTÉKOK

A VIWA Product Europa  Kft. további, jelen tájékoztatóban nem szereplő nyereményjátékai lebonyolítása során megvalósított adatkezelések tekintetében az érintett játékok szabályzatai, adatkezelési tájékoztatói az irányadók.

NYEREMÉNYJÁTÉK A FACEBOOKON, INSTAGRAMON


A VIWA Product Europa  Kft. a https://www.facebook.com/ viwavitaminwater címen elérhető oldalon, valamint az Instagramon VIWA_vitaminwater néven elérhető oldalon szervez és bonyolít le nyereményjátékot.

Az adatkezelés célja: a VIWA Product Europa  Kft. által a https://www.facebook.com/ viwavitaminwater címen elérhető oldalon, valamint az Instagramon viwa_vitaminwater néven elérhető oldalon szervezett nyereményjátékon való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatal, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, név, a nyertesekről készített kép- és hangfelvétel, valamint az aktuális játék során megadott egyéb személyes adat.

Az adatok törlésének határideje:

 • a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebba felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap,
 • a játékosok adatai a nyeremény átadásától számított egy évig,
 • a nyertesekről készített fényképfelvételek a nyeremények átvételét követő év végéig,
 • az átvételi elismervények pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig kerülnek megőrzésre.

Nyilvánosságra hozatal:

 • a nyertesek neve a https://www.facebook.com/ viwavitaminwater oldalon, valamint Instagramon viwa_vitaminwater néven elérhető oldalon;

A nyilvánosságra hozatal jogalapja: azérintett önkéntes hozzájárulása.
Adatfeldolgozói feladat: online kampányok lebonyolítása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem vehet részt a nyereményjátékban.

JELENTKEZÉS ÁLLÁSHIRDETÉSEKRE

A VIWA Product Europa  Kft. a beérkezett pályázatokat tárolja.
Az adatkezelés célja: a VIWA Product Europa  Kft.-nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok típusa: a kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: a pályázat benyújtásától számított hat hónap.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud elektronikus úton jelentkezni a VIWA Product Europa  Kft. által közzétett állásajánlatokra.

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A VIWA Product Europa  Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

Az Ön által megadott személyes adatokat a VIWA Product Europa Kft., mint adatkezelő bizalmasan kezeli, azt jelen tájékoztatóban nem szereplő harmadik személy részére kizárólag az Ön előzetes hozzájárulásával adhatja ki, illetve továbbíthatja.

A személyes adatokat az adatkezelési cél megvalósításában eljáró munkatársak, valamint

az adatkezelő által megbízott adatfeldolgozók és ezek munkatársai jogosultak megismerni. E személyek az általuk megismert személyes adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.

A személyes adatokat az adatkezelés során az alábbi munkatársaink ismerhetik meg:

A Társaság vezető tisztségviselője.

 ADATFELDOLGOZÓK

A fenti adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére a VIWA Product Europa Kft., mint adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozók az adatkezelési műveletek végrehajtása során a jogszabályok és az adatkezelő utasítása szerint járnak el. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításai szerint kezelheti, saját céljára az adatokon adatkezelést nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

A VIWA Product Europa Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatjuk Önöket.

Az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

név:VIWA Product Europa Kft.

székhely: 1064 Budapest, Szondi utca 51. 8. em. 1.

elérhetőség: 0630/204-7702

Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység, az adatfeldolgozó által megismert adatok: a Weboldal üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat látja el, illetve a Weboldal részére tárhelyet szolgáltat. Az adatfeldolgozó továbbá ezen tevékenysége keretében a 2. pontban felsorolt valamennyi személyes adatot megismerheti.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGAA VIWA Product Europa Kft. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.A VIWA Product Europa  Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
  a)    az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  b)    hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  c)    változatlansága igazolható (adatintegritás);
  d)    a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A VIWA Product Europa  Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan felhasználás, hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A VIWA Product Europa Kft. felhívja mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat továbbítja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének, valamint ezt az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírják.

A VIWA Product Europa  Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A VIWA Product Europa  Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A VIWA Product Europa  Kft. az adatkezelés során megőrzi
a)    a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b)    a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát, változatlanságát és teljességét, hitelességét;
c)    a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A VIWA Product Europa  Kft. és az adatkezelésekben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében.
A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A VIWA Product Europa  Kft. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidense-ket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi. Indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens az adatkezelő tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha bizonyítani tuda, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban az adatkezelő megjelöli a késedelem okát. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására,

orvoslására.

Ezen kívül, amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes

személyek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül az adatkezelő tájékoztatja az érintetteteket az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről, kivéve, amennyiben az adatvédelmi incidens káros hatásait, kockázatait sikeresen megakadályozta. A tájékoztatást az adatkezelő a honlapon is köteles közzétenni. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást kell az adatkezelőnek vezetnie. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos tények:
  • az adatvédelmi incidens jellege;
  • az érintett személyes adatok köre (kategóriái) és száma;
  • az érintettek köre (kategóriái) és száma;
  • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig köteles az adatkezelő megőrizni.

 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGENév: VIWA Product Europa Kft.
  Székhely: 1064 Budapest, Szondi utca 51. 8. em. 1.
  Cégjegyzékszám: 01-09-997162
  A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  Adószám: 24238089-2-42.
  Telefonszám: 0630/204-7702
  E-mail: info@viwa.hu5.    ÉRINTETTI JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKHozzájárulás visszavonása:

Amennyiben az adatkezelést az Ön hozzájárulása alapján végzi a VIWA Product Europa Kft., Ön jogosult e hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően személyes adatai nem kezelhető tovább. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférés joga:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy adatkezelés korlátozását az adat felvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.
Tájékoztatáshoz való jog:Az érintett kérelmére a VIWA Product Europa  Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a VIWA Product Europa  Kft. költségtérítést állapít meg.

Helyesbítés joga:
A VIWA Product Europa  Kft. a személyes adatot haladéktalanul pontosítja, vagy helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg (pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak) és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Adatkezelés korlátozásához való jog:
A VIWA Product Europa  Kft. adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet. A VIWA Product Europa Kft. az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő ezen meghatározott adatkezelési műveletekre korlátozza az adatkezelést,

 1. a) ha az érintett vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára,
 2. b) ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,
 3. c) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig,
 4. d) ha az adatok törlésének lenne helye, de a dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, a kezelt adat törlését követő tíz évig.Törléshez való jog:
  A VIWA Product Europa a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, vagy az érintett a hozzájárulását visszavonja, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja és jogalapja megszűnt, a törvényben meghatározott alapelvekkel ellentétes vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt az Európai Unió jogi aktusa, a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

  Eljárási szabályok:A személyes adatok törlésére, adatkezelés korlátozására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, adatkezelés korlátozás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.
  A VIWA Product Europa Kft. a helyesbítésről, az adatkezelés korlátozásáról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.Kártérítés és sérelemdíj:
  A VIWA Product Europa  Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti.

Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet.
Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adatkezelő megkeresése:

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során a VIWA Product Europa Kft. nem járt el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először a VIWA Product Europa Kft-vel, mint adatkezelővel az I. pontban feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1/391-1400
Fax: 06-1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Bírósághoz fordulás joga:Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.