A Viwa és a Spar „Kóstold meg az ÚJ Viwa+Herbs vitaminvizet, és nyerj“ nyereményjátékára vonatkozó Részvételi- és Játékszabályzat

 1. A Viwa Product Europa Kft., mint az alábbi játék szervezője (székhely: 1064 Budapest, Szondi u. 51., a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon természetes személy vehet részt, aki nem esik a 11. pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt egy blokkon legalább 1 (egy) db Viwa+Herbs 250 ml terméket vásárol (a továbbiakban: ”Termék”; a résztvevő Termékek listáját a 1.1 pont tartalmazza) a SPAR Magyarország Kft. promócióban résztvevő magyarországi INTERSPAR, SPAR üzleteiben, vagy SPAR Partner, SPAR City, illetve SPAR Market üzletekben (a Játékban nem vesznek részt a SPAR Express és a DESPAR üzletek), és a megvásárlását követően beküldi „SPAR szó után vesszővel elválasztva a nevét, email címét, a nyugtán (továbbiakban: a Blokk) található 9 jegyű AP-kódot (vesszővel elválasztva) és dátumot (év, hó, nap, pontos időpont ponttal elválasztva) a lenti minta szerinti tartalommal és sorrendben a www.viwa.eu/spar oldalon, valamint helyesen válaszol az oldalon feltett kérdésre (továbbiakban: Pályázat).

beküldés módja: SPAR, név, emailcím, AP-kód

Pályázat minta: SPAR, Minta Anna, anna@minta.hu, 123456789, 2021.08.05.13.23

 • Résztvevő Termékek listája

– Viwa+Herbs Magnemax ZERO 250 ml (EAN kód: 5999885917266)

– Viwa+Herbs Vitality ZERO 250 ml (EAN kód: 5999885917242)

– Viwa+Herbs Immunity ZERO 250 ml (EAN kód: 5999885917228)

1.2 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

1.3 A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos egy kérdésre (Hány féle ízben elérhető a Viwa+Herbs 250 ml can termék?) helyesen válaszoljon, illetve az eredeti Blokkot megőrizze, és a jelen játékszabályban írtak szerint beküldje a Szervezőnek. Csak azokat a vásárlást igazoló Blokkokat fogadja el a Szervező érvényesnek, amelyeken a Játékban résztvevő termékek megnevezése is szerepel. A Játékos kérhet tételes, a saját nevére és címére szóló számlát a vásárlás igazolásaként, az így elkészített számlákat is érvényesnek fogadja el a Szervező.

1.4 A szervező külön felhívja a figyelmet, hogy a SPAR EXPRESS és DESPAR üzletek nem vesznek részt a nyereményjátékban. A SPAR EXPRESS és DESPAR boltokban vásárolt termékek blokkjai nem képezik egy érvényes pályázat részét.

 1. A Játék 2021. augusztus 05. napja 0 óra 01 perctől 2021. augusztus 11. nap 23 óra 59 percig tart.

2.1 A Pályázatok beérkezésének határideje 2021, augusztus 11. napja 23:59 perc.

 1. Egy Játékos korlátlan mennyiségű Pályázatot küldhet be. Egy regisztációban csak egy Pályázat küldhető be, ugyanarról az emailcímről újabb Pályázathoz újabb AP-kód beküldése szükséges. A játék során egy AP-kód ugyanazzal a dátummal csak egyszer használható fel. Internetről, telefonról küldött, egyéni azonosításra alkalmatlan egyedi emailcímet nem tartalmazó pályázatot nem fogadunk el. A Játékban – a Játék tisztasága, valamint a résztvevők személyazonosságának ellenőrzése érdekében – kizárólag valós emailcímek vehetnek részt.

3.1 A szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását – a Játék tisztaságának megőrzése érdekében – a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként. A nyereményjátékban csak a helyes, 9 jegyű AP-kód beküldői vehetnek részt.

 1. A játék ideje alatt (2. pont) az érvényes pályázatot beküldők az 5. pontban részletezett nyereményeket nyerhetik meg a 6. pontban szabályozott módon.
 2. Nyeremények

10 db sötétben világító, bluetoothos hangszóró

10 db gumimatrac

10 db Viwa ajándékcsomag (csomagonként 10.000 Ft értékben)

5.1. A Szervező a Nyereményekhez kapcsolódó utazási és egyéb költségeket nem állja.

5.2. A Nyerteseket a Nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyereményekkel kapcsolatos mindennemű adó – így különösen a személyi jövedelemadó – megfizetését a Szervező vállalja.

 1. Sorsolás módja és időpontja

A sorsolás időpontja: 2021.augusztus 12-én, 13.00 órakor számítógép segítségével kerül sor. A sorsoláson nyerő Pályázatok kerülnek kisorsolásra (AP kóddal, névvel és email címmel) a véletlenszerűség elvének megfelelően.

6.1 A Szervező a sorsoláson minden Nyeremény esetében 1 db Pályázatot sorsol. Abban az esetben, amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított 1 héten belül a Játékban használt emailben nem elérhető, illetve ha a vásárlást igazoló eredeti blokkot, vagy annak másolatát nem küldi meg a Szervező általi bekéréstől számított 10 napon belül Viwa Product  Europa kft., 1064., Budapest Szondi u. 51., címére, vagy az info@viwa.hu email címre, helyette új nyertest sorsolnak, aki jogosulttá válik a nyereményre, amennyiben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek. Amennyiben valamely Nyertes nem kapja meg Nyereményét, úgy az értesítés hónapjának utolsó napjától számított 30 napon belül a Viwa Product  Europa kft., -hez kell fordulnia és jelezni ezt az info@viwa.hu e-mail címen. Ettől eltérő esetben a nyeremény nem követelhető.

 

 1. A Szervező a Nyerteseket emailben – a Játékban használt email címen- értesíti a nyereményjáték lezárultát követő egy héten belül.
 2. A Nyeremény átadására a Nyertesekkel egyeztetett időpontban személyesen vagy postai úton kerül sor. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követően 2021. október 01-ig sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.9. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek.

9.1 A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

10. A nyereményeket átruházni, illetve pénzre átváltani nem lehet. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

 1. A Játékból ki vannak zárva a Viwa Product Europa Kft., mint az alábbi játék szervezője,

valamint a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.  dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 1. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén ez a személy a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.
 2. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 3. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a boltokban elhelyezett szóróanyagokon, valamint a www.viwa.eu/spar , www.viwa.eu internetes oldalon. A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.viwa.eu internetes oldalon jelenik meg.
 4. 1 A résztvevők elfogadják, hogy nyeremény esetén, és csakis nyeremény esetén erről tájékoztatást kapnak, és nevük megjelenhet a Viwa Internetes honlapján, illetve esetlegesen egyéb médiumokban is. Azáltal, hogy a Játékos a pályázatot beküldi, elfogadja a jelen részvételi feltételeket, valamint kifejezett, feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén a fentiek szerint a nevét a Szervező nyilvánosságra hozza. A Játékos az pályázat beküldésével tudomásul veszi továbbá azt is, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet; így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a Szervező által szervezett, illetve a Szervező megbízásából készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.
 5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely Viwa Product Europa Kft., által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Csalásnak/hamisításnak számít a 3. pontban írt Játékszabályok szándékos megsértése.17. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához, nyertes személyének megállapításához – a Játék idejére, a nyertes személyének megállapításáig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Viwa Product Europa Kft.,, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Viwa Product  Europa Kft.,1064, Budapest Szondi. u. 51; vagy a következő e-mail címen: info@viwa.hu.

A nyereményjátékra regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.)

 

17.1 Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más törvény – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő (pl. a nyertesek név- és lakcímadatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyv 5 évig történő kötelező megőrzése), a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

 1. A Viwa Product Europa Kft., illetve a nyereményjáték szervezésében résztvevő egyéb cégek nem vállalnak semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.
 2. A Viwa Product Europa Kft., fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen, módosításról szóló értesítést honlapunkon keresztül közlünk nyereményjátékunk résztvevőivel.

Budapest, 2021.június 24.

Viwa Product  Europa Kft., (Szervező)