A Viwa és a Dorko „A Viwa kupakok 1000 Ft-ot érnek“ promóciójára vonatkozó Részvételi- és Játékszabályzat

1.A Viwa Product Europa Kft., mint az alábbi játék szervezője (székhely: 1064 Budapest, Szondi u. 51., a továbbiakban: Szervező) által szervezett promócióban (továbbiakban: Promóció) kizárólag azon természetes személy vehet részt, aki nem esik a 7. pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Promóció időtartama alatt legalább egy limitált DRK promóciós felirattal ellátott Viwa Vitamintea 600 ml-es terméket megvásárolt, és annak kupakját megőrizte. A promóciós felirattal ellátott termékek a továbbiakban együttesen: PROMÓCIÓS TERMÉK vagy PROMÓCIÓS TERMÉKEK.

1.1. Résztvevő Promóciós termékek listája:

  • Viwa Vitamintea fekete tea- őszibarack ízben (EAN: 5999885917488)
  • Viwa Vitamintea zöld tea – citrom-lime ízben (EAN: 5999885917471)

 

1.2. A Promócióban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Promóció 2023. május 01. napján 0 óra 01 perctől 2023. június 15. nap 23 óra 59 percig tart.

3. A kedvezmény az 1. számú mellékletben részletezett Playersroom, Sportfactory és DORKO üzletekben megtalálható “DORKO márka” teljes kínálatára (beleértve az akciós termékeket is) érvényes legalább bruttó 5000 (ötezer) forint értékű vásárlás esetén, amennyiben a vásárlás a Playersroom, a Sportfactory, vagy a DORKO üzleteiben történik. A kedvezmény online vásárláskor, illetve utalvánnyal/törzsvásárlói kártyával való vásárlásra nem vehető igénybe. A kedvezmény készpénzre nem váltható át, és ajándékutalvány vásárlására nem jogosít.

3.1 Minden elköltött bruttó 5000 (ötezer) forintonként egy darab bruttó 1000 (ezer) forint értékű Viwa-kupak váltható be. Egy db kupak legfeljebb bruttó 1000 (ezer) forint kedvezményre jogosít. Egy vásárláskor több kupak is beváltható, de egy kupak csak egy alkalommal használható fel. A promóció ideje alatt egy játékos korlátlan alkalommal veheti igénybe a Viwa kupakok által nyújtott kedvezményt.

3.2. A Szervező a Promócióhoz kapcsolódó utazási és egyéb költségeket nem állja.

3.3. A Szervező a nyeremények tekintetében semmilyen szavatosságot nem vállal, továbbá a nyeremények forgalmazójával szemben semmilyen szavatosság nem érvényesíthető.

4. A Promócióban való részvétel feltételei

4.1. A játékos legalább 1 (egy) darab, az 1. pontban meghatározott Viwa Vitamintea 600 ml-es terméket vásárol 2023. május 01. és 2023. június 15. közötti időszakban, és a kupakját megőrzi.

4.2. A kupakot vagy kupakokat (több kedvezmény igénybevétele esetén) bemutatja és átadja a Viwa-kedvezmény igénybevétele során a Playersroom, a Sportfactory, és/vagy a DORKO üzleteiben. A promócióban résztvevő üzletek listája megtalálható az 1. sz. mellékletben.

4.3. Játékosok jogosultak a promóció időszakában bármennyi alkalommal Viwa-kedvezményt érvényesíteni, ha megfelelnek az 3. pontban részletezett feltételeknek.

4.4. A Viwa kupakok által nyújtott kedvezmény elfogadása során a Playersroom, a Sportfactory és a DORKO üzlet munkatársai, mint egyéb közreműködők jogosultak a kupakot elkérni, megtartani, megfelelőségét ellenőrizni, a kedvezmény igénybevételét visszautasítani, ha a játékos nem felel meg a jelen játékszabályzat követelményeinek. Jogosultak továbbá a kupakot a szervezővel és a szervező megbízottjával való elszámoláshoz megőrizni.

5. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A nyereményeket átruházni, illetve pénzre átváltani nem lehet. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

6. A Játékból ki vannak zárva a Viwa Product Europa Kft., mint az alábbi játék szervezője, valamint a Szinga Sport Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

7. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

8. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a boltokban elhelyezett szóróanyagokon, valamint a https://viwa.eu/dorko , internetes oldalon. A Játék hivatalos Játékszabályzata a https://viwa.eu/dorko internetes oldalon jelenik meg.

9. A Játékos a Promócióban való részvétellel elfogadja a jelen részvételi feltételeket, valamint kifejezett, feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén a fentiek szerint a nevét a Szervező nyilvánosságra hozza. A Játékos a részvétellel tudomásul veszi továbbá azt is, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet; így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a Szervező által szervezett, illetve a Szervező megbízásából készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombéli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

10. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely Viwa Product Europa Kft., által szervezett promócióban csalást / hamisítást követ el. Csalásnak / hamisításnak számít a 3. pontban írt Részvételi feltételek szándékos megsértése.

11. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához, nyertes személyének megállapításához – a Játék idejére, a nyertes személyének megállapításáig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Viwa Product Europa Kft., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

11.1.Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Viwa Product Europa Kft.,1064, Budapest Szondi. u. 51; vagy a következő e-mail címen: info@viwa.hu.

11.2.A nyereményjátékra regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.)

11.3. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más törvény – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő (pl. a nyertesek név- és lakcímadatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyv 5 évig történő kötelező megőrzése), a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

12. A Viwa Product Europa Kft., illetve a nyereményjáték szervezésében résztvevő egyéb cégek nem vállalnak semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.

13. A kupakok gyártási hibáiért a szervező és a szervező megbízottja, valamint az azokat előállító cégek, továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket.

13.1. A bármilyen módon hamisított promóciós kupakok érvénytelenek és nem vehetnek részt a promócióban, beleértve azok bárminemű manipulációját is. A promócióban résztvevő kupakok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a szervező döntése az irányadó.

13.2. Szervező és szervező megbízottja minden jogot fenntart magának a honlappal kapcsolatban. A honlap használata közben esetlegesen fellépő hibákért, károkért (szoftver és hardverhibákért, adatvesztésért, akár felhasználói oldalon, akár üzemeltetői oldalon történnek) semminemű felelősséget, sem a szervező, sem a szervező megbízottja nem vállal.

A szervező, valamint szervező megbízottja az e bekezdésben írtakból fakadóan a promócióval kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.

14. A Viwa Product Europa Kft., fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen, módosításról szóló értesítést honlapunkon keresztül közöl a Promóció résztvevőivel.

Budapest, 2023. április 27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.számú melléklet

A Promócióban résztvevő üzletek listája

 

 

Üzlet Város Irányítószám Utca
PLAYERSROOM
Allee Budapest 1117 Október 23. u. 8-10.
Andrássy Playersroom Budapest 1067 Andrássy út 33.
Arena Plaza Budapest 1087 Kerepesi út 9.
Árkád Budapest 1106 Örs vezér tere 25/a
Balatonfüred Beach (szezonális) Balatonfüred 8230 Zákonyi F. u.4.
Biatorbágy OUTLET Center Playersroom Biatorbágy 2051 Budaörsi út.4
Campona Budapest 1222 Nagytétényi út 37-43.
Debrecen Fórum Debrecen 4029 Csapó u.30
Duna Plaza Budapest 1138 Váci út 138
Dunakeszi Auchan Dunakeszi 2120 Nádas u. 6
Eger Agria Park Eger 3300 Törvényház utca 4.
Etele Pláza Playersroom Budapest 1119 Hadak útja 1.
Ferihegy Sky Court Budapest 1185 Ferihegy 2-es terminál
Győr Árkád Győr 9027 Budai út 1.
Hercegprímás Playersroom Budapest 1051 Hercegprímás utca 6.
Kecskemét Malom Center Kecskemét 6000 Korona u. 2
KÖKI Terminál Budapest 1191 Vak Bottyán u 75/a-c
M3 Outlet Polgár Polgár 4090 Hajdú út 52
Miskolc Plaza Miskolc 3525 Szentpáli u. 2-6
Nyíregyháza Korzó Nyíregyháza 4400 Jókai tér 7.
Pécs Árkád Pécs 7622 Bajcsy Zsilinszky utca 11.
Pólus Center Budapest 1152 Szentmihályi  út. 131
Shopmark Budapest 1191 Üllői út 201.
Siófok Beach (szezonális) Siófok 8600 Mártírok u. 8.
Szeged Árkád Szeged 6724 Londoni krt. 3.
Székesfehérvár (Alba Plaza) Székesfehérvár 8000 Palotai u. 1-3
Szolnok Plaza Szolnok 5000 Ady Endre u. 28/a
Szombathely Family Center Szombathely 9700 Varasdi u.26
Westend Budapest 1062 Váci út. 1-3
SPORTFACTORY
Baja Family Center Sportfactory Baja 6500 Gránátos u. 20.
Balassagyarmat Tesco Sportfactory Balassagyarmat 2660 Mikszáth Kálmán.u 56
Balatonboglár Tesco Sportfactory Balatonboglár 8630 Klapka u.30
Besenyőtelek Sportfactory Besenyőtelek 3373 Fő út 93.
Budakalász Auchan Sportfactory Budakalász 2011 Omszk park 1
CBA-Újhegy Sportfactory Budapest 1103 Gyömrői út 99.
Csepel Plaza Sportfactory Budapest, 1211 II. Rákóczi F út 154-170
Debrecen Stop Shop Sportfactory Debrecen 4031 Kishatár u. 34/b
Duna Plaza Sportfactory Budapest 1138 Váci út 138
Dunaharaszti Tesco Sportfactory Dunaharaszti 2330 Némedi út 69.
Dunaház Sportfactory Budapest 1095 Boráros tér 7.
Dunakeszi City Market Sportfactory (régi név Buy Way) Dunakeszi 2120 Nádas u. 8.
Dunaújváros Park Center Sportfactory (ZONE) Dunaújváros 2400 Kandó K.tér 11.
Esztergom Sportfactory Esztergom 2500 Dobogókői út 84
Etele Pláza Sportfactory Budapest 1119 Hadak útja 1.
Gyöngyös Tesco Sportfactory Gyöngyös 3200 Gyöngyös, Vásár út 2
Győr Plaza Sportfactory Győr 9024 Vasvári Pál u. 1/a
Hajdúszoboszló Tesco Sportfactory Hajdúszoboszló 4200 Kabai útfél 0228/2
Hódmezővásárhely Family Center Sportfactory Hódmezővásárhely 6800 Kaszap u 20.
Kaposvár Plaza Sportfactory Kaposvár 7400 Berzsenyi u. 1-3
Kecskemét Auchan Sportfactory Kecskemét 6000 Dunaföldvári út 2.
Keszthely Stop Shop Sportfactory Keszthely 8360 Murvás u. 2.
Komárom Tesco Sportfactory Komárom 2900 Bajcsy-Zsilinszky E u 7
Maglód Auchan Sportfactory Maglód 2234  Eszterházy János u 1.
Market Central Sportfactory Vecsés 2220 Fő u. 246-248
Nyíregyháza Stop-Shop Sportfactory Nyíregyháza 4400 Pazonyi út. 39/a
Óbuda Stop-Shop Sportfactory Budapest 1036 Bécsi út 136.
Pécs Plaza Sportfactory Pécs 7631 Megyeri út.76
Pólus Sporfactory Budapest 1156 Szentmihályi  út. 131
Savoya Park Sportfactory Budapest 1117 Hunyadi János u.19
Shopmark Sportfactory Budapest 1191 Üllői út 201.
Siófok Tesco Sportfactory Siófok 8600 Vak Bottyán u. 27
Sopron Family Center Sportfactory Sopron 9400 Ipar krt. 31.
Soroksár Auchan Soroksár 1239 Bevásárló út.2
Sugár Sportfactory Budapest 1148 XIV. Örs vezér tér 24.
Szada Sportfactory Szada 2111 Dózsa György út 1.
Székesfehérvár Park Center Sportfactory (ZONE) Székesfehérvár 8000 Szent Flórián Krt.
Szekszárd Interspar Sportfactory Szekszárd 7100 Tartsay Vilmos. u. 9.
Szigetszentmiklós Auchan Sportfactory Szigetszentmiklós 2310 Háros utca 120.
Tököl Tesco Sportfactory Tököl 2316 Hermina út 1-3
Tunyogmatolcs Sportfactory Tunyogmatolcs 4731 Kölcsey Ferenc út 1/D
Veszprém Stop-Shop Sportfactory Veszprém 8200 Dornyai B.u.4
Veszprém Tesco Sportfactory Veszprém 8200 Külső-Kádártai u 3.
Vértes Center Sportfactory Tatabánya 2800 Győri út. 7-9
DORKO
DRK Family Store (Tündérliget) Budapest 1038 Tündérliget u. 2.
DRK Etele Pláza Budapest 1119 Hadak útja 1.
DRK Fashion Street Budapest 1052 Deák Ferenc u. 19.
DRK Ferihegy T2A Budapest 1185 Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
DRK Lurdy Budapest 1097 Könyves Kálmán krt. 12-14.
DRK Nyíregyháza Plaza Nyíregyháza 4400 Szegfű utca 75
DRK Pécs Árkád Pécs 7622 Bajcsy Zs. Út. 11
DRK Szeged Árkád Szeged 6724 Londoni krt. 3.
DRK Szőnyi út Budapest 1142 Szőnyi út 2
DRK Zala Park OUTLET Zalaegerszeg 8900 Balatoni út 5-7.
PLAYERS OUTLET 
Cegléd Kőrösi úti Playersoutlet Cegléd 2700 Kőrösi út 38.
Kiskunhalas Park Center Playersoutlet Kiskunhalas 6400 Füzér u 2.
Miskolc Auchan Miskolc 3527 József Attila u 87.
Szolnok Stop Shop (Family Center) Szolnok 5000 Felső Szandai rét 3.
Zala Park Outlet ZONE Zalaegerszeg 8900 Balatoni út 5-7.