A Viwa Vitaminwater „Ujvári Iza“ nyereményjátékára vonatkozó Részvételi- és Játékszabályzat INSTAGRAM

1.A Viwa Product Europa Kft., mint az alábbi játék szervezője (székhely: 1064 Budapest Szondi u. 51., a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon természetes személy vehet részt, aki nem esik a 11. pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt a Szervező Partnere által üzemeltetett Instagram oldalon (https://www.instagram.com/ujvari.iza.soccer/) kiírt feltételeknek eleget tett:

 • A Viwa Vitaminwater Instagram oldal követője,
 • Az https://www.instagram.com/ujvari.iza.soccer/ oldal követője,
 • A nyereményjátékra felhívó poszt alatt kommentben megjelöl min. egy másik Instagram felhasználót.

1.1 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 1. A Játék 2021. április 21. 12:30-tól 2021.április 28. 23:59-ig tart.
 2. Egy Játékos több hozzászólással (továbbiakban: Pályázat) is részt vehet a játékban. A Játékban – a Játék tisztasága, valamint a résztvevők személyazonosságának ellenőrzése érdekében – kizárólag valós Instagram fiókok vehetnek részt. A szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását – a Játék tisztaságának megőrzése érdekében – a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.
 3. A játék ideje alatt (2. pont) az érvényes pályázatot beküldők az 5. pontban részletezett nyereményt nyerhetik meg a 6. pontban szabályozott módon.
 4. Nyeremény

6 db ajándékcsomag, melyeknek egyenként a tartalma 36 db Viwa vitaminvíz.

5.1. A Szervező a nyereményekhez kapcsolódó utazási és egyéb költségeket nem állja.

5.2. A nyerteseket a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyereményekkel kapcsolatos mindennemű adó – így különösen a személyi jövedelemadó – megfizetését a Szervező vállalja.

 1. Sorsolás módja

A sorsolás időpontja: 2020.04.29. 11:00 órakor számítógép segítségével kerül sor.

A Szervező a sorsoláson 6 db Nyertest sorsol, aki 1 db Nyeremény-csomagot nyer.  Abban az esetben, amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított 3 napon belül a Játékban használt Instagram fiókján keresztül nem elérhető, helyette tartaléknyertest kell sorsolni s ő válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek. Amennyiben a nyertes nem veszi át nyereményét, a nyeremény utólagosan nem követelhető, készpénzre át nem váltható.

 1. A Szervező a nyertest a nyereményjátékra felhívó Instagram poszt alatt hozzászólásban értesíti.
 2. A nyeremény átadására a nyertessel egyeztetett időpontban személyesen, postai úton vagy futárszolgálat útján kerül sor. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követően 2021. május 30-ig sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.
 3. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

10. A nyereményeket átruházni, illetve pénzre átváltani nem lehet. A nyereményhez tartozó egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

 1. A Játékból ki vannak zárva a Viwa Product Europa Kft. dolgozói, mint az alábbi játék szervezője, valamint a Orbico Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk. 685._§._b.) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 2. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén ez a személy a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.
 3. A Játékosok által megadott elérhetőségi adatok (pl. rossz telefonszám, cím, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 4. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak www.viwa.eu internetes oldalon. A Játék hivatalos Játékszabályzata szintén itt található meg.
 5. 1 A résztvevők elfogadják, hogy nyeremény esetén, és csakis nyeremény esetén erről tájékoztatást kapnak, és nevük megjelenhet a Viwa Internetes honlapján, illetve esetlegesen egyéb médiákban is. Azáltal, hogy a Játékos a pályázatot beküldi, elfogadja a jelen részvételi feltételeket, valamint kifejezett, feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén a fentiek szerint a nevét a Szervező nyilvánosságra hozza. A Játékos az pályázat beküldésével tudomásul veszi továbbá azt is, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet; így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a Szervező által szervezett, illetve a Szervező megbízásából készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.
 6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely Viwa Product Europa Kft., által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Csalásnak/hamisításnak számít a 3. pontban írt Játékszabályok szándékos megsértése.17. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához, nyertes személyének megállapításához – a Játék idejére, a nyertes személyének megállapításáig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Viwa Product Europa Kft.,, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Viwa Product  Europa Kft.,1064, Budapest Szondi. u. 51; vagy a következő e-mail címen: franciska@viwa.eu. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más törvény – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő (pl. a nyertesek név- és lakcímadatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyv 5 évig történő kötelező megőrzése), a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

 1. A Viwa Product Europa Kft., illetve a nyereményjáték szervezésében résztvevő egyéb cégek nem vállalnak semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.
 2. A Viwa Product Europa Kft., fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen, módosításról szóló értesítést Facebook oldalunkon keresztül közlünk nyereményjátékunk résztvevőivel.

Budapest, 2021.április 21.

Viwa Product  Europa Kft. (Szervező)