A Viwa Vitamivíz „Nyerj páros belépőt a kajak-kenu VB-re, vagy szerezd meg ajándékaink egyikét!” nyereményjátékára vonatkozó Részvételi- és Játékszabályzat

 1. A Viwa Product Europa kft., mint az alábbi játék szervezője (székhely: 1064., Budapest Szondi u. 51., a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon természetes személy vehet részt, aki nem esik a 11. pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt a magyarországi kiskereskedelmi és vendéglátóipari üzletekben a Viwa Product  Europa kft.,  által Magyarországon a CBA hálózat üzleteiben forgalmazott

– Viwa vitaminwater 0,5 literes PET palackos bármelyik ízesítésű

termékből legalább 1 db-ot vásárol, megőrzi a vásárlást igazoló számlát, és a megvásárlását követően a wwww.viwa.eu/cba oldalon regisztrál, illetve helyesen válaszol a kérdésre.

1.1 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

1.2 A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos vásárlást igazoló számlát megőrizze és a jelen játékszabályban írtak szerint kisorsoláskor bemutassa a Szervezőnek.. A Játékos kérhet tételes, a saját nevére és címére szóló számlát a vásárlás igazolásaként, az így elkészített számlákat is érvényesnek fogadja el a Szervező.

 1. A Játék 2019 július 11-től július 28-ig tart.

2.1 A Pályázatok beérkezésének határideje 2019. július 28. vasárnap 23 óra 59 perc

 1. Egy Játékos maximum 5 pályázatot küldhet be. Egy regisztációban csak egy Pályázat küldhető be, ugyanarról az email címről újabb Pályázathoz újabb regisztráció beküldése szükséges. Egyéni azonosításra alkalmatlan egyedi email címet nem tartalmazó pályázatot nem fogadunk el. A Játékban – a Játék tisztasága, valamint a résztvevők személyazonosságának ellenőrzése érdekében – kizárólag valós emailcímek vehetnek részt. A szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását – a Játék tisztaságának megőrzése érdekében – a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként. A nyereményjátékban csak a helyes, válasz beküldői vehetnek részt.
 2. A játék ideje alatt (2. pont) az érvényes pályázatot beküldők az 5. pontban részletezett nyereményeket nyerhetik meg a 6. pontban szabályozott módon.
 3. Nyeremények

5 db két fő belépésére jogosító BELÉPŐJEGY a Kajak-Kenu Világbajnokság 08. 25-i döntő eseményére (2019, Szeged)

10 db nyakpára

10 db napszemüveg

10 db szurkolói arcfestő

20 karton Viwa Vitaminwater

5.1. A Szervező a nyereményekhez kapcsolódó utazási és egyéb költségeket nem állja.

5.2. A nyerteseket a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyereményekkel kapcsolatos mindennemű adó – így különösen a személyi jövedelemadó – megfizetését a Szervező vállalja.

 1. Sorsolás módja

A sorsolás időpontja: 2019. július 29.-én 12 órakor számítógép segítségével kerül sor .

A Szervező a sorsoláson minden nyeremény esetében 1 nyertest sorsol. Abban az esetben, amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított 1 héten belül a Játékban használt emailben nem elérhető, illetve ha a vásárlást számlát vagy annak másolatát nem tudja bemutatni a Szervező általi bekéréstől számított 10 napon belül Viwa Product  Europa kft., 1064., Budapest Szondi u. 51., címére, helyette tartaléknyertest kell sorsolni s ő válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek. Amennyiben valamely nyertes nem kapja meg nyereményét, úgy az értesítés hónapjának utolsó napjától számított 30 napon belül a Viwa Product  Europa kft., -hez kell fordulnia és jelezni ezt az franciska@viwa.hu e-mail címen. Ettől eltérő esetben a nyeremény nem követelhető.

 1. A Szervező a nyerteseket emailben – a Játékban használt emailcímen- értesíti a nyereményjáték lezárultát követő egy héten belül.

  8. A nyeremény átadására a nyertesekkel egyeztetett időpontban személyesen, postai úton vagy futárszolgálat útján kerül sor. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követően 2019. augusztus 30-ig sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. A nyereményeket heti 1x-i postán keresztül a Szervező meghatalmazásával kiküldjük.

 2. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

10. A nyereményeket átruházni, illetve pénzre átváltani nem lehet. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

 1. A Játékból ki vannak zárva a Viwa Product Europa kft. dolgozói, mint az alábbi játék szervezője.,valamint a Orbico kft. dolgozói és ezen személyek Ptk. 685._§._b.) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 2. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén ez a személy a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.
 3. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 4. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a boltokban elhelyezett szóróanyagokon, valamint a www.viwa.eu ill .www.facebook.com/viwavitaminwater internetes oldalakon. A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.viwa.eu internetes oldalon jelenik meg.
 5. 1 A résztvevők elfogadják, hogy nyeremény esetén, és csakis nyeremény esetén erről tájékoztatást kapnak, és nevük megjelenik a Viwa Internetes honlapján, illetve esetlegesen egyéb médiákban is. Azáltal, hogy a Játékos a pályázatot beküldi, elfogadja a jelen részvételi feltételeket, valamint kifejezett, feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén a fentiek szerint a nevét a Szervező nyilvánosságra hozza. A Játékos az pályázat beküldésével tudomásul veszi továbbá azt is, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet; így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a Szervező által szervezett, illetve a Szervező megbízásából készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.
 6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely Viwa Product Europa kft., által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Csalásnak/hamisításnak számít a 3. pontban írt Játékszabályok szándékos megsértése.

  17. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához, nyertes személyének megállapításához – a Játék idejére, a nyertes személyének megállapításáig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Viwa Product Europa kft.,, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Viwa Product  Europa kft.,1064, Budapest Szondi. u. 51; vagy a következő e-mail címen: franciska@viwa.hu. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más törvény – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő (pl. a nyertesek név- és lakcímadatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyv 5 évig történő kötelező megőrzése), a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

 1. A Viwa Product Europa kft., illetve a nyereményjáték szervezésében résztvevő egyéb cégek nem vállalnak semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.
 2. A Viwa Product Europa kft., fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen, módosításról szóló értesítést honlapunkon keresztül közlünk nyereményjátékunk résztvevőivel.

Budapest, 2019. július 10.

Viwa Product  Europa kft., (Szervező)