A Viwa és a MOL „Nyerj páros belépőjegyet a budapesti Vízilabda EB-re!” nyereményjátékra vonatkozó Részvételi- és Játékszabályzat

1.Viwa Product Europa Kft., mint az alábbi játék szervezője (székhely: 1064., Budapest Szondi u. 51., a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon természetes személy vehet részt, aki nem esik a 11. pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt a promócióban résztvevő MOL töltőállomásokon Viwa Product Europa Kft., által Magyarországon forgalmazott

– Viwa Vitaminwater 0,5 literes, bármelyik  ízesítésű

termékből egyszerre, egy blokkon legalább 1 db-ot vásárol és a  megvásárlását követően beküldi  a nevét, e-mail címét majd a nyugtán (továbbiakban: a Blokk) található 9 jegyű AP-kódot és a vásárlás dátumát és időpontját (vesszővel elválasztva, szóköz nélkül) a lenti minta szerinti tartalommal és sorrendben a www.viwa.eu/mol  oldalon (továbbiakban: Pályázat).

Pályázat beküldés módja: név, e-mail cím, AP-kód, dátum (év/hónap/nap), időpont (óra/perc)

Pályázat minta: Minta Anna,  anna@minta.hu, 123456789,20131105,1433 (Kérjük, ezt a mintaként megadott Pályázatot ne töltse fel!)

1.1 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

1.2 A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos a regisztrációhoz szükséges egy kérdésre (Hány féle Viwa Vitaminwater kapható Magyarországon? ) helyesen válaszoljon, illetve az eredeti Blokkot megőrizze és a jelen játékszabályban írtak szerint beküldje a Szervezőnek. Csak azokat a vásárlást igazoló Blokkokat fogadja el a Szervező érvényesnek, amelyeken a Játékban résztvevő termékek megnevezése is szerepel. A Játékos kérhet tételes, a saját nevére és címére szóló számlát a vásárlás igazolásaként, az így elkészített számlákat is érvényesnek fogadja el a Szervező.

2.A Játék 2019. december 01.-től december 31-ig tart.

A vásárlásnak ezen időtartam alatt, a résztvevő töltőállomások nyitvatartási idejében kell történnie, az egyes töltőállomások nyitvatartási ideje eltérő. A blokkadatok feltöltésének a 2.1 pont szerinti határidőig kell megtörténnie.

  • A Pályázatok beérkezésének határideje 2019. december 31. 23:59 perc

3.Egy Játékos korlátlan mennyiségű Pályázatot küldhet be. Egy regisztrációban csak egy Pályázat küldhető be, ugyanarról az e-mail címről újabb Pályázathoz újabb AP-kód és vásárlási időpont beküldése szükséges. A játék során egy AP-kód ugyanazzal a vásárlási időponttal csak egyszer használható fel. Internetről, telefonról küldött, egyéni azonosításra alkalmatlan egyedi e-mail címet nem tartalmazó Pályázatot nem fogadunk el. A Játékban – a Játék tisztasága, valamint a résztvevők személyazonosságának ellenőrzése érdekében – kizárólag valós e-mail címek vehetnek részt.

A szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását – a Játék tisztaságának megőrzése érdekében – a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként. A nyereményjátékban csak a helyes, 9 jegyű AP-kód beküldői vehetnek részt.

4.A játék ideje alatt (2. pont) az érvényes Pályázatot beküldők az 5. pontban részletezett Nyereményeket nyerhetik meg a 6. pontban szabályozott módon.

5.Nyeremények

2 db páros jegycsomag, (azaz 4 db, 1 főre szóló belépőjegy) a budapesti Vízilabda EB-re (2020.01.26. kezdés:14.30, helyszín: Duna Aréna)

5 db szurkolói ajándékcsomag, aminek tartalma: póló, arcfestő, szurkolói sál, egyéb Viwa termékek

5.1. A Szervező a nyereményekhez kapcsolódó utazási és egyéb költségeket nem állja.

5.2. A Nyerteseket a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyereményekkel kapcsolatos mindennemű adó – így különösen a személyi jövedelemadó – megfizetését a Szervező vállalja.

6.Sorsolás módja

A sorsolás időpontja: 2020. január 6. 14:00 órakor számítógép segítségével.

A Szervező a sorsoláson minden nyeremény esetében 1 nyerő időpontot sorsol. Abban az esetben, amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltétel valamelyikének, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított 1 héten belül a Játékban használt e-mailben nem elérhető, illetve ha a vásárlást igazoló eredeti blokkot, vagy annak másolatát nem küldi meg a Szervező általi bekéréstől számított 10 napon belül Viwa Product  Europa Kft., 1065 Révay utca 10., címére, helyette tartaléknyertesként a nyerő időponthoz második legközelebb eső időponttal rendelkező érvényes pályázat beküldője válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben maradéktalanul eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek. Amennyiben valamely nyertes nem kapja meg nyereményét, úgy az értesítés hónapjának utolsó napjától számított 30 napon belül a Viwa Product  Europa Kft., -hez kell fordulnia és jelezni ezt az info@viwa.hu e-mail címen. Ettől eltérő esetben a nyeremény nem követelhető.

7.A Szervező a nyerteseket emailben – a Játékban használt e-mail címen- értesíti a nyereményjáték lezárultát követő egy héten belül.

8.A nyeremény átadására a nyertesekkel egyeztetett időpontban személyesen, postai úton, vagy emailben kerül sor. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követően 2020. január 26.-ig sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

  1. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

  1. A nyereményeket átruházni, illetve pénzre, vagy más nyereményre átváltani nem lehet. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

A Szervezők kizárják felelősségét a más nevében történő Játékban részvétellel, a nyeremény átadása során a más általi átvétel miatt felmerülő igénnyel kapcsolatosan. A Szervezők kizárják a felelősségét a nyeremény Magyar Posta által történő kézbesítése során felmerülő hibák, késések, jogosulatlan átvételek okán. A nyeremény elvesztése, elhagyása, megsemmisülése, jogosulatlan általi átvétele vagy felhasználása esetére a Szervező kizárja a felelősségét, az ajándék utóbb nem pótolható. Amennyiben az 5 pont szerinti nyeremény a Szervezőn kívül álló ok miatt esetlegesen nem adható át, mert a nyereményt biztosító szolgáltató megszűnik, megsemmisül, vagy bármely egyéb okból, Szervező az 5 pont szerinti nyeremények értékével megegyező értékű nyereményt biztosít a nyerteseknek. Szervező és a Lebonyolító kizárja felelősségét a Nyeremény átadását követően a nyertes vagy harmadik személyek által esetlegesen elszenvedett károk és veszteségek tekintetében. Szervező a nyeremény átadására vállal kötelezettséget, a nyeremények kapcsán reklamáció a nyereményt biztosító vállalkozásnál közvetlenül tehető

11.A Játékból ki vannak zárva a Viwa Product Europa Kft., mint az alábbi játék szervezője ,valamint a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

12.Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén ez a személy a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

13.A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

14.A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a töltőállomásokon elhelyezett szóróanyagokon, valamint a www.viwa.eu/mol ill .www.facebook.com/viwavitaminwater internetes oldalon. A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.viwa.eu internetes oldalon jelenik meg.

  1. A résztvevők elfogadják, hogy nyeremény esetén, és csakis nyeremény esetén erről tájékoztatást kapnak, és nevük megjelenik a Viwa Internetes honlapján, illetve esetlegesen egyéb médiumokban is. Azáltal, hogy a Játékos a Pályázatot beküldi, elfogadja a jelen részvételi feltételeket, valamint kifejezett, feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén a fentiek szerint a nevét a Szervező nyilvánosságra hozza. A Játékos a Pályázat beküldésével tudomásul veszi továbbá azt is, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet; így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a Szervező által szervezett, illetve a Szervező megbízásából készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

16.A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely Viwa Product Europa Kft., által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Csalásnak/hamisításnak számít a 3. pontban írt Játékszabályok szándékos megsértése.

  1. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához, nyertes személyének megállapításához – a Játék idejére, a nyertes személyének megállapításáig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Viwa Product Europa Kft.,, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az általános adatvédelmi rendelet, a GDPR, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

A nyertes jelen játékban megadott személyes adatait Szervező a nyeremény átadását követő 8 évig őrzi – a Számv. Tv. rendelkezései alapján – ezt követően azok törlésre kerülnek. A nem nyertes játékosok megadott személyes adatai az Infotv. és a GDPR rendelkezéseire figyelemmel a nyereményjátékot követően haladéktalanul törlésre kerülnek.

  1. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését; megilleti a visszavonás, a korlátozás és az adatkezelés elleni tiltakozás, valamint a hozzáférés joga, melyeket Játékos a következő címre juttatott megkereséssel gyakorolhat: a 1064 Budapest Szondi u. 51. vagy az info@viwa.hu e-mail címen. A nyereményjátékra regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. és a GDPR alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.)

A nyereményjátékra regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság (NAIH) segítségét is (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.) Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más törvény – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő (pl. a nyertesek név- és lakcímadatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyv 5 évig történő kötelező megőrzése), a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

  1. A Viwa Product Europa Kft., illetve a nyereményjáték szervezésében résztvevő egyéb cégek nem vállalnak semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.
  2. A Viwa Product Europa Kft., fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen, módosításról szóló értesítést honlapunkon keresztül közlünk nyereményjátékunk résztvevőivel.

Budapest, 2019. november 25.

Viwa Product Europa Kft., (Szervező)